Skelbiamas konkursas gauti leidimą teikti laisvalaikio pramogų paslaugas viešosiose vietose

2023-01-16

Konkurso laimėtojui bus leidžiama įrengti ir naudoti pramoginius įrenginius  vandens pramogų paslaugoms teikti Talkšos ežere.

Paslaugoms vandens pramoginiais įrenginiais teikti siūloma Talkšos ežero teritorija šalia Meškerių g. (bendras plotas 0,81 ha; (vieta Nr. 10.2 Konkurso laimėtojui bus suteikiama 5 (penkerių) metų laikotarpiui su vienkartinio pratęsimo galimybe dar 5 (penkeriems) metams tomis pačiomis sąlygomis).

Konkurso dalyvis, teikdamas paraišką ir kitus dokumentus turi įsipareigoti, laimėjęs konkursą, turėti ar įsigyti pramoginius ar kitus laisvalaikio pramogų įrenginius nuosavybės teise, arba pramoginius įrenginius valdyti (naudoti) ir jais disponuoti turto patikėjimo teise (asmenys gali vykdyti veiklą jungtinės veiklos sutarties pagrindu) arba kitais turtinės teisės pagrindais.

Konkurso laimėtojas įrenginių laisvalaikio pramogoms teikti ir teisės į juos Nekilnojamojo turto registre neregistruoja, žemės sklypų įrengimo vietoms neformuoja.

Paraišką ir kitus reikalingus dokumentus privaloma pateikti užklijuotame voke. Paraiška ir dokumentai (atitinkantys  Konkurso nuostatų 12, 15,16 punktuose nurodytus reikalavimus) turi būti užpildyti kompiuteriu (ranka užpildytos paraiškos ir kiti dokumentai nenagrinėjami), tvarkingai susegti, sunumeruoti ir pasirašyti konkurso dalyvio vadovo ar jo įgalioto atstovo bei patvirtinti įmonės  antspaudu (jei tokį turi (kai pareiga turėti antspaudą nustatyta įmonės steigimo dokumentuose arba įstatymuose). Ant voko turi būti užrašas: „Konkursui gauti leidimą teikti laisvalaikio pramogų paslaugas viešosiose vietose. Neatplėšti iki konkurso dienos“ (negali būti jokių žymų, leidžiančių nustatyti konkurso dalyvį).

Dokumentai pateikiami nuo skelbimo paskelbimo Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje dienos (2023-01-16) iki 2023 m. vasario 20 d. 15 val. tiesiogiai Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyriui (Savivaldybės priimamasis (Vasario 16-osios g. 62, I aukštas, prie 5 langelio). Darbo laikas: I, II, IV 8.00 – 17.00 val.; III 8.00 – 19.00 val.; V 8.00 – 15.45 val.; prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau.

Vokų su konkursiniais pasiūlymais atplėšimas įvyks 2023 m. vasario 21 d. 10 val., 11 kabinete (Vasario 16-osios g. 62, I aukštas).

Konkurso pagrindinis vertinimo kriterijus – didžiausias konkurso dalyvio pasiūlytas mokėti vietinės rinkliavos dydis už Leidimo išdavimą (už paslaugų teikimo vietą mėnesiui), kuris negali būti mažesnis nei Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų Vietinės rinkliavos nuostatų 1 priedo 5.4 papunktyje nurodytas dydis (Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ir teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ (TAR suvestinė redakcija nuo 2023-01-01) 1 priedo 5.4 punkte nustatytas dydis yra 200 Eur / mėnesiui (už paslaugų teikimo laimėtą vietą).

Leidimas teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išduodamas vadovaujantis Šiaulių administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. A-1102 patvirtintu Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašu.

Papildoma aktuali informacija:

Konkurso laimėtojo veiklos sąlygos, reikalavimai ir įpareigojimai nustatomi pasirašant Pramoginių įrenginių naudojimo viešojoje vietoje sutartį.

Konkurso laimėtojas pramoginius įrenginius turi įrengti ir naudoti  Variklinės pavaros pramoginių įrenginių priežiūros taisyklių nustatyta tvarka turėti įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išvadas, kad įrenginys yra tinkamas saugiai naudoti ir laikytis kitų teisės aktų.

Papildoma informacija teikiama:

Dėl konkurso sąlygų: Leta Rinkevičienė, telefonu +370 41 383 431, el. paštu: leta.rinkeviciene@siauliai.lt.

Dėl pramoginių įrenginių įrengimo ir paslaugų teikimo viešojoje vietoje (teritorijoje) projektinių siūlymų sprendinių: Vilija Vaičekauskienė, telefonu +370 41  596 318, el. paštu: vilija.vaicekauskiene@siauliai.lt.

Šiaulių miesto savivaldybės informacija