Privatumo politika

Šiaulių miesto savivaldybės administracija gerbia visų Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainės karjerasiauliuose.lt lankytojų ir elektroninių paslaugų naudotojų teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų. Ši slapukų ir privatumo politika (toliau – Politika) nustato Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atliekamo asmens duomenų tvarkymo interneto svetainėje tikslus, dėl kurių asmens duomenys tvarkomi, tvarkomų asmens duomenų rūšis, duomenų subjektų kategorijas, subjektus, kuriems asmens duomenys gali būti atskleisti ir tikslus, dėl kurių asmens duomenys gali būti atskleisti, saugojimo laikotarpius bei duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarką.

Interneto svetainėje tvarkomų asmens duomenų valdytoja yra Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Administracija), kodas Juridinių asmenų registre 188771865,  Vasario 16-osios g. 62,  LT-76295 Šiauliai, tel. (8 41) 50 94 90, info@siauliai.lt, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Administracijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

 Politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu.

Tikslai, kuriais tvarkomi asmens duomenys

Administracijos Politika taikoma toliau išvardytais tikslais vykdomam asmens duomenų tvarkymui:

 • tam, kad galėtumėme Jus identifikuoti ir teikti Jums paslaugas elektroniniu būdu, tvarkome registruotų svetainės lankytojų asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį, prisijungimo vardą, slaptažodį, IP adresą, informaciją, kitus Jūsų identifikavimui būtinus duomenis, gautus iš Jūsų ir (ar) iš Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos Jums jungiantis prie svetainės per Elektroninius valdžios vartus.
 • tam, kad galėtumėme Jus konsultuoti ir atsakyti į Jūsų užduotą klausimą, tvarkome Jūsų vardą, elektroninio pašto adresą, IP adresą, prisijungimo datą ir laiką, klausimo tipą, paklausimo turinį.
 • tam, kad sudarytumėme sąlygas Jums sukurti, pasirašyti peticiją ir Jums svarbų peticijoje suformuluotą klausimą perduotumėm svarstyti Peticijų komisijai, tvarkome pasirašant peticiją pateiktus Jūsų asmens duomenis, peticijos klausimą, IP adresą, prisijungimo datą ir laiką, kitus būtinus duomenis.
 • tam, kad sudarytumėme Jums sąlygas dalyvauti diskusijose ir pateikti savo nuomonę, pasiūlymus savivaldybėje sprendžiamais klausimais, tvarkome Jūsų pateiktus asmens duomenis, diskusijų metu pateiktą nuomonę, pasiūlymus, IP adresą, prisijungimo datą ir laiką, kitus būtinus duomenis.
 • tam, kad galėtumėte pateikti skundą elektroniniu būdu, tvarkome Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, IP adresą, prisijungimo datą ir laiką, skundo pateikimo datą, skundo turinį, prie skundo prisegtus dokumentus, kitus būtinus duomenis.
 • tam, kad gautumėme visuomenės nuomonę savivaldybėje sprendžiamais klausimais, vykdome apklausas ir sudarome sąlygas Jums dalyvauti tokiose apklausose ir išreikšti savo nuomonę. Šiuo tikslu tvarkome Jūsų IP adresą, prisijungimo prie apklausos datą ir laiką, kitus būtinus duomenis.
 • tam, kad sudarytumėme sąlygas Jums užsisakyti naujienų prenumeratą, kurioje pateiktumėme informaciją apie savivaldybės veiklą, kitą su savivaldybės veikla susijusią informaciją, tvarkome Jūsų elektroninio pašto adresą, IP adresą, iš kurio buvo užsisakyta prenumerata, prenumeratos užsakymo datą ir laiką, Administracijos informacijos pateikimo datą ir laiką, turinį, kitus būtinus duomenis.
 • tam, kad sudarytumėme sąlygas Jums gauti kitas Administracijos teikiamas paslaugas elektroniniu būdu, tvarkome šių paslaugų teikimui būtinus duomenis.
 • tam, kad užtikrintume galimybę naudotis interneto svetaine ir gauti informacinės visuomenės paslaugas, siekdami pagerinti svetainės veikimą ir naudojimąsi paslaugomis, tvarkome interneto svetainės lankytojų asmens duomenis, kuriuos gauname slapukų pagalba.

Administracija, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, remiasi šiomis Reglamento įtvirtintomis teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygomis:

 1. Jums davus sutikimą (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas), kai asmens duomenys tvarkomi konsultacijų teikimo, viešosios nuomonės rinkimo ir naujienlaiškių siuntimo tikslais, naudojant slapukus.
 2. Vykdant teisės aktuose nustatytas teisines prievoles (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas, 9 straipsnio 2 dalies g punktas), kai asmens duomenys tvarkomi duomenų subjekto tapatybės nustatymo, prašymų, skundų nagrinėjimo, įskaitant konsultacijų teikimo.
 3. Atliekant užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant viešosios valdžios funkcijas (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktas), kai asmens duomenys tvarkomi prašymų, skundų nagrinėjimo, įskaitant konsultacijų teikimo, ir viešosios nuomonės rinkimo.

Ar asmens duomenis privalote pateikti Administracijai?

Informuojame, kad norėdami naudotis interneto svetaine arba Administracijos elektroninėmis paslaugomis, pateikdami užklausą ar užsisakydami naujienlaiškį, Jūs privalėsite Administracijai pateikti aukščiau nurodytus savo asmens duomenis. Jeigu nepateiksite prašomos informacijos, negalėsite naudotis interneto svetainės funkcijomis ir, tikėtina, kad Jums nebus galimybės suteikti paslaugų.

Pavyzdžiui, Jūs galite pasirinkti, ar užsakyti mūsų naujienlaiškį, tačiau jei pageidausite jį gauti, savo elektroninio pašto adresą pateikti privalėsite, nes jo neturėdama Administracija naujienlaiškio Jums atsiųsti negalės. 

Asmens duomenų apsaugos principai, kurių laikosi Administracija

Administracija, rinkdama ir naudodama Jūsų patikėtus, taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, laikosi šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais, teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Asmens duomenų teikimo tvarka

Jūsų asmens duomenų neteikiame tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

 1. jei yra Jūsų sutikimas;
 2. Jūsų asmens duomenis teikti tretiesiems asmenims įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai;
 3. Teisėsaugos ir kitoms institucijoms pagal jų prašymus teisės aktų nustatyta tvarka.

Jūsų asmens duomenis galime perduoti mūsų pasirinktiems paslaugų teikėjams (IT sistemų priežiūros bendrovėms, interneto svetainės talpinimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, duomenų saugojimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir pan.). Mūsų pasirinkti paslaugų teikėjai Jūsų asmens duomenis tvarko Administracijos vardu ir pagal Administracijos nurodymus.

Naujienlaiškių siuntimo tikslu surinktų asmens duomenų Savivaldybės administracija tretiesiems asmenims neperduoda.

Administracija Jūsų asmens duomenų neperduoda į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas, t. y. už Europos Sąjungos ribų, išskyrus atvejus, kai tai ją įpareigoja atlikti teisės aktai ar teismai.

Administracijos darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.

Asmens duomenų saugojimas

Administracija, tvarkydama asmens duomenis ir siekdama apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendina reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones.

Asmens duomenis Administracija saugo ne ilgiau, nei to reikia asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, arba tokį laikotarpį, kurį nurodo teisės aktai. Administracijos tvarkomų asmens duomenų saugojimo terminai yra numatyti Administracijos Dokumentacijos plane.

Praėjus saugojimo terminui Jūsų duomenys sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatyta tvarka privalo būti perduoti Valstybės archyvui.

Slapukų naudojimas

Kas yra skapukai?

Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“ ir kt.), kai Jūs naršote Svetainėje, ir talpinantys informaciją apie Jūsų naršymą Svetainėje.

Jums pirmą kartą apsilankius Svetainėje, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, palengvinanti naršymą Jūsų jau lankytame tinklalapyje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos. Svetainėje slapukus mes naudojame, siekiant:

1)       užtikrinti svetainės veikimo funkcionalumą ir efektyvumą;

2)       užtikrindami, kad svetaine būtų patogu naudotis;

3)       siekdami padidinti svetainės veikimo greitį ir saugumą.

Kokius mes naudojame slapukus?

Interneto svetainėje naudojama „Google Analytics“ – Google, Inc. (toliau – Google)  teikiama žiniatinklio analizės paslauga, kuri padeda išanalizuoti, kaip naudojamasi šia interneto svetaine. Šiuo tikslu „Google Analytics“ naudoja slapukus – tekstinius failus, kurie įrašomi į Jūsų kompiuterį.

Slapukų gauta informacija apie naudojimąsi interneto svetaine – standartinė interneto žurnalo informacija (įskaitant Jūsų IP adresą) ir anoniminė informacija apie lankytojo elgesį – perduodama „Google“. Prieš išsiunčiant Jūsų IP adresą „Google“, interneto svetainė paverčia jį anoniminiu.

Pagal „Google Analytics“ paslaugos teikimo sąlygas „Google“ nesusies duomenų subjekto IP adreso su jokiais kitais „Google“ turimais duomenimis.

Pagal Google „privatumo skydo“ sertifikavimo tvarką, Google pareiškia, kad ji laikosi ES ir JAV „privatumo skydo“ sistemos reikalavimų. Google gali perduoti „Google Analytics“ surinktą informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymą arba kai tos trečiosios šalys tvarko informaciją Google vardu.

Slapukai taip pat naudojami komentarų modulyje saugos mechanizmui. Taip pat slapukas fiksuoja Jūsų balsavimą Administracijos skelbiamose apklausose

Slapukų valdymas ir trynimas Jūsų naršyklėje

Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, arba nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi.

Daugumoje naršyklių (pvz., „Internet Explorer“, „Mozilla Firefox“ ir kt.) galima:

 • patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
 • blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
 • blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
 • blokuoti visų slapukų įrašymą;
 • uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

Jeigu Jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus bei instrukcijų, kaip juos ištrinti, apsilankykite interneto svetainėje www.allaboutcookies.org (svetainė anglų kalba).

Atkreipiame dėmesį, kad interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines (pvz., Teisės aktų registras, „YouTube“, „Facebook“ ir t. t.). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos interneto svetainėje, yra taikoma tų interneto svetainių privatumo politika, ir Administracija neprisiima atsakomybės už šių interneto svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą ir jų privatumo politikos nuostatas.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Administracija informuoja, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises:

 • teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti ar (ir) papildyti duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę apriboti duomenų tvarkymą;
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • teisę nesutikti su duomenų tvarkymu.

Savo teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į Administraciją adresu Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, arba į Administracijos duomenų apsaugos pareigūną.

Tam, kad galėtų įgyvendinti savo duomenų subjektų teises, Administracija turi nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačiusi Jūsų tapatybės, Administracija nežinos, ar į ją kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenis tvarko, todėl negalės įgyvendinti Jūsų teisių.

Administracija gali atsisakyti nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali paprašyti atitinkamo mokesčio, jei prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, į Administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis šiais kontaktiniais duomenimis: – tel. (8-41) 596 229, el. p. duomenuapsauga@siauliai.lt.  

Ši Politika peržiūrima ir atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus arba pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų tvarkymą.